Today's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 19:05:20 - 00:22:22 # sl status  751 458  11  6  21
  22 sl: 19:05:20 - 03:09:29 # sl status  750 459  7  4  21
 104 **: 19:05:20 - 09:53:05 # No ED found  0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190520051093364

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 19:05:19 - 00:22:18 # sl status  759 464  10  4  21
  22 sl: 19:05:19 - 03:11:07 # sl status  752 459  11  6  21
  34 hg: 19:05:19 - 04:34:19 # mercury failed, moved  2
 129 sl: 19:05:19 - 11:50:48 # sl status  749 454  12  6  21
 197 ds: 19:05:19 - 16:59:34 # suspect DS
 239 sl: 19:05:19 - 20:01:21 # sl status  746 457  12  5  21


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190519081790372

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC