Today's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 20:04:04 - 00:28:19 # sl status  764 466  9  8  21
  22 sl: 20:04:04 - 04:46:25 # sl status  769 473  22  15  21
  86 **: 20:04:04 - 09:51:49 # No ED found  0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620200404061090324

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 20:04:03 - 00:28:19 # sl status  764 471  20  11  21
  22 sl: 20:04:03 - 04:48:48 # sl status  769 470  16  11  21
 110 sl: 20:04:03 - 11:54:52 # sl status  771 470  5  5  21
 201 sl: 20:04:03 - 18:43:37 # sl status  770 473  17  9  21


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620200403071790326

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC