Today's ozone (De Bilt, BR189)

   34 hg: 19:03:19 - 06:39:18 # mercury failed, moved    2
  155 **: 19:03:19 - 15:55:56 # No ED found    0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190319091390320

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

   48 ds: 19:03:18 - 07:43:27 # suspect DS
   62 ds: 19:03:18 - 08:50:24 # suspect DS


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620190318071690356

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC