Today's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 19:11:13 - 00:13:24 # sl status  765 471  5  4  21
  22 sl: 19:11:13 - 06:32:53 # sl status  769 470  10  3  21
  34 hg: 19:11:13 - 07:49:45 # mercury failed, moved  3
  83 sl: 19:11:13 - 11:37:15 # sl status  762 466  12  7  21
 113 **: 19:11:13 - 13:54:51 # No ED found  0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620191113090990333

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 19:11:12 - 00:13:24 # sl status  765 470  12  7  21
  22 sl: 19:11:12 - 06:31:15 # sl status  768 467  5  4  21
  34 hg: 19:11:12 - 07:47:58 # mercury failed, moved  2
  83 sl: 19:11:12 - 11:35:26 # sl status  760 466  9  5  21
 147 sl: 19:11:12 - 16:18:17 # sl status  764 468  12  8  21


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620191112101490359

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC