Today's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 20:01:17 - 00:36:04 # sl status  772 469  22  12  21
  22 sl: 20:01:17 - 07:15:28 # sl status  771 468  8  5  21
  77 **: 20:01:17 - 11:42:49 # No ED found  0


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620200117101293373

Printout of these observations


Yesterday's ozone (De Bilt, BR189)

  16 sl: 20:01:16 - 00:35:41 # sl status  763 468  16  7  21
  22 sl: 20:01:16 - 07:16:15 # sl status  764 467  18  12  21
  78 sl: 20:01:16 - 12:00:38 # sl status  757 465  14  8  21
 138 sl: 20:01:16 - 16:27:47 # sl status  756 464  4  3  21


ozone
sssyyyymmddbbeeiottt
31620200116101490348

Printout of these observations


This year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Last year's ozone (De Bilt, BR189)

ozone

Printout of these observations


Marc Allaart
Thursday, 03-Jan-2019 13:43:54 UTC